Ferger er framtidsrettede

august 22, 2015

  • Bjarne Benjaminsen, Førstekandidat for Miljøpartiet de Grønne i Vestvågøy

(Debattinnlegg i Lofotposten/Lofot-tidende valgkampen 2015)

Samferdsel er et av politikkens mest sentrale felt, ikke minst i et langstrakt land som Norge. Varer skal transporteres over lange avstander, folk reiser og flytter på seg. Det skal lønne seg å drive butikk eller gårdsbruk i avsidesliggende strøk, til det trengs en fungerende infrastruktur. Ikke minst skal trafikken skje på en så trygg og skånsom måte som mulig, slik at verken mennesker eller miljø lider.

Dessverre har vi altfor få politikere her til lands som evner å sette samferdselspolitikk i den større sammenhengen feltet fortjener.

Penger kan flyttes

Flerfoldige milliarder skattekroner brukes i dag til nye flerfeltsveier inn til de store byene. Disse fører ikke annet med seg enn økt trafikk, flere bilkøer, mer støy og forurensning.

Kunne noen av disse milliardene blitt brukt smartere? Til å bygge ut kollektivtrafikk, legge til rette for tettere og mer menneskevennlige byer, der folk slipper å pendle lange avstander på motorveiene?

Naturligvis. All erfaring og forskning tilsier at byer som planlegges med mennesket, heller enn bilen, som målestokk, fungerer uovertruffent bedre og er mye triveligere å bo i.

For Lofotens del planlegges i disse dager en veipakke, som blant annet skal korte inn avstanden mellom Svolvær og Leknes. Politikere fra fjern og nær snakker som om det er ønskelig med mer pendling og flere lastebiler på veien. Som Lofoten turlag advarer mot, kan omfattende naturinngrep bli resultatet.

Kunne noen av disse pengene til ”Veipakke Lofoten” blitt brukt smartere? Hva med å få mer av transporten over på kjøl – slik alle offentlige transportplaner lover – kutte forurensning, og binde kystsamfunn tettere sammen?

Naturligvis! Det er ingen objektiv grunn til at så mye av transporten skal avhenge av langveiskjørende lastebiler. Samfunnsøkonomisk og miljømessig er et nettverk av ferger og tog langt å foretrekke. Det gjelder bare å være forutseende nok til å innse hvorfor.

Fergene kan drives

Lofoten har de beste forutsetninger for å blomstre i framtidas fornybare samfunn. Desentraliserte eierstrukturer som i kystfisket, samt spennende nye kunnskapsbedrifter og maritime næringer, kan gjøre Lofoten til et fyrtårn for en økologisk orientert økonomi etter olja. Da må vi sikte hele infrastrukturen inn mot denne framtida.

I stedet for å legge ned fergesamband, burde vi satse offensivt på flere ferger. I stedet for å legge til rette for mer tungtransport med dertil økende kostnader for veivedlikehold, burde vi gripe mulighetene som ligger i moderne ferger. Det er fullt mulig å drive ferger av det slaget Torghatten Nord driver over Vestfjorden på gass utvinnet fra kloakk og avfall. Dette kan i nær framtid bli en inntekstkilde for oppfinnsomme bønder og havbrukere.

De siste årene har fergesamband blitt nedlagt for fote. Staten struper fylkeskommunene for penger, som et ledd i den toppstyrte kommunereformen. Dermed har ikke fylkene lenger råd til et anstendig fergetilbud. Vest i Lofoten frykter man derfor for Moskenesferga dersom ei ny ferge skulle begynne å gå mellom Leknes og Bodø. Det anses som urealistisk med mer enn ei fergekai i Vest-Lofotens fastlandskommuner. Så ille står det til med visjonene.

Miljøpartiet De Grønne i Vestvågøy ønsker slett ikke å flytte Moskenesferga. Den ligger godt der den er, og er uvurderlig for å knytte regionen sammen. Vi er et desentralistisk parti: Vi går inn for å videreutvikle alle småstedene våre, innenfor og utenfor kommunegrensa. Leknes er bare ett av flere steder som sammen utgjør fellesskapet Lofoten. Like viktig er Stamsund, Ballstad, Bøstad, Reine, Sørvågen, Henningsvær… For oss er det slett ikke aktuelt å ofre Moskenesferga.

Samtidig fastholder vi vår linje: Det burde gått ferge over fjorden også til Leknes. Et slikt samband hadde minket tungtrafikken på veiene, overflødiggjort veisatsinger, og spart vedlikehold av veiene. Ikke minst kunne dette inngått i en plan for å redusere klimagassutslippene – vår tids suverent største politiske kamp. Å løse klimakrisen, må ligge under all framtidsrettet politikk.

Vi merker oss at ikke ett eneste av de andre partiene i kommunestyret lenger taler for ferge mellom Leknes og Bodø. Dersom premisset er at Moskenesferga i så fall skulle oppgis, er det kanskje like greit slik. Men vi inviterer alle partier – i alle lofot-kommunene (!) – til å arbeide sammen med oss om en større visjon for fergesatsinga. Vi kan ikke sitte på baken med slike fattigslige premisser som i dag legges til grunn for prioriteringene.

Det er vårt ansvar å heve hodet såpass høyt, at vi kan sikte mer enn et halvår inn i framtida. Ferger som går på naturgass, er i høyeste grad framtidsrettede. Stadig mer pendling og tungtransport på veiene, er det ikke.